Centrum Leczenia ŻylakówCentrum Medycyny Estetycznej i LaseroterapiiCentrum Liposukcji i Modelowania Sylwetki

Badanie dopplerowskie - Color Doppler

Badanie ultrasonografii dopplerowskiej jest nieinwazyjnym ( bezbolesnym ) badaniem układu naczyniowego – zarówno tętniczego jak i żylnego. Badanie to wykonuje się w celu wykrycia nieprawidłowości w przepływie krwi tętniczej lub żylnej spowodowanej niewydolnością żylną, zakrzepicą w układzie powierzchownym lub głębokim, anomalii w budowie naczyń, miażdżycą w układzie tętniczym, tętniakami.

Usg żylaków

Dzięki badaniu USG wykorzystującemu efekt Dopplera możliwe jest wykrycie nawet drobnych schorzeń tętnic i żył. Badanie to jest obecnie pierwszym i niezbędnym etapem skutecznego leczenia chorób naczyniowych. Poprzedza ono leczenie chorób układu żylnego, zarówno metodami operacyjnymi jak i nieoperacyjnymi. Ultrasonografia dopplerowska z kolorowym kodowaniem przepływu jest również podstawową metodyką diagnostyki zwężeń tętnic szyjnych i kończyn dolnych tętniaków aorty brzusznej. Ultrasonografia z zastosowaniem Dopplera jest badaniem nieinwazyjnym.

USG Color Doppler – mechanizm działania

Każdy aparat USG wyposażony jest w nadajnik, odbiornik, moduł pamięci oraz monitor. Funkcję nadajnika spełnia specjalna głowica, połączona przewodem z aparatem ultrasonograficznym. Głowica wysyła fale ultradźwiękowe, fale odbijają się do ośrodka będącego w ruchu ( płynącej krwi ) i wracają do głowicy. Monitor rejestruje zmiany częstotliwości fal ultradźwiękowych odbitych od płynącej krwi. Lekarz wykonujący badanie na monitorze obserwuje zmiany natężenia i kierunek przepływu krwi. Zjawisko Dopplera polega na zmianie odbieranej przez obserwatora częstotliwości fali dźwiękowej w następstwie wzajemnego przemieszczania się źródła dźwięku i obserwatora. Jeżeli obserwator znajduje się na osi prostopadłej do osi ruchu źródła dźwięku ( kąt 90stop.), rzeczywista i odbierana przez niego częstotliwość fali dźwiękowej są takie same i zjawisko Dopplera nie występuje. Z kolei maksymalny efekt Dopplera występuje, gdy obserwator znajduje się na osi ruchu źródła dźwięku. Ultrasonografia dopplerowska metodą podwójnego obrazowania opiera się na połączeniu obrazowania ultrasonograficznego z badaniem dopplerowskim metodą pulsacyjną. Umożliwia to bezpośrednie uwidocznienie struktur anatomicznych, ponieważ fala dopplerowska jest zogniskowana na badanym naczyniu. W czasie badania urządzenie przeprowadza ponadto analizę widmową odbitego sygnału, a w przypadku urządzeń z opcją kodowania kolorem – oznacza także kolorami dwukierunkowymi przepływ strumienia krwi ( analiza widmowa zawiera obraz graficzny wszystkich częstotliwości wchodzących w skład sygnału dopplerowskiego ).

Zastosowanie USG

Diagnostykę naczyń krwionośnych metodą USG przeprowadza się stosując USG dopplerowskie. Sprawdza się w ten sposób naczynia szyjne i kręgowe, żylne i tętnicze kończyn dolnych. Jeśli krew napotyka na przeszkody przepływając przez żyły i aorty badanie USG dopplerowskie odnajdzie je i pozwoli na szybką ich analizę. Dzięki temu można ocenić skład i kształt blaszki miażdżycowej, parametry naczyniowe, ocenić szerokość tętnic i ciągłość ich ścian, zanalizować kierunek przepływu krwi w naczyniach, który powinien przebiegać w stronę głowy. Ultrasonografia technika duplex łączy przekrojowy obraz z wynikiem badania metodą Dopplera. Lekarz na połowie monitora widzi żyłę, w której akurat mierzy przepływ krwi, a na drugiej połowie monitora krzywą przepływu. W ten sposób można precyzyjnie określić przepływ krwi w każdej żyle i tętnicy kończyny dolnej. Można w ten sposób zbadać wszystkie żyły, powierzchowne i głębokie. Dzięki temu badaniu lekarz może ustalić dokładny schemat przepływu we wszystkich żyłach kończyny, co nie jest możliwe przy zastosowaniu żadnego z pozostałych badań.

Ultrasonografia tętnic kończyn dolnych jest stosunkowo prostym, nieinwazyjnym badaniem pozwalającym uwidocznić większość patologii oraz ocenić skuteczność lecenia operacyjnego i powikłania pooperacyjne. Pozwala również różnicować zmiany z innymi chorobami powodującymi objawy niedokrwienia, takimi jak zator i zakrzep tętnicy, zakrzepowo – zatorowe zapalenie tętnic, zapalenie tętnic o różnej etiologii. Poza tym diagnostyka ultrasonograficzna tętnic w obrębie kończyn dolnych obejmuje ocenę stopnia poszerzenia światła naczynia, tętniaków prawdziwych i rzekomych, zmian pourazowych, monitorowania wytworzonych chirurgicznie przetok i stanu naczyń w trakcie jak i po operacjach.

Jak wygląda badanie:

Pełne nowoczesne badanie ultrasonograficzne naczyń składa się z trzech podstawowych etapów, których zakres wykonywania zależy od zmian stwierdzonych w naczyniach. Pierwszą część badania obejmuje ocenę anatomiczną badanej okolicy, uwidocznienie większych pni naczyniowych i ustalenie ich topografii, budowy oraz obecności zmian patologicznych w postaci m.in. blaszek miażdżycowych, poszerzenia lub zwężania. Druga część badania, przeprowadzona w systemie dopplerowskim kodowanym kolorem, uwidocznia przepływ w wybranym naczyniu lub przedstawia układ mapę naczyń w rejonie podlegającym diagnozowaniu. W razie trudności w uwidocznieniu przepływu w badanych naczyniach lub gdy istnieje podejrzenie obecności drobnych naczyń patologicznych lub pojawienia się objawów przekrwienia, pojawia się konieczność zrobienia dodatkowego badania w systemie Dopplera mocy. Trzecia część badania polega na uzyskaniu zapisu krzywej widma dopplerowskiego z wybranego miejsca naczynia i dokonaniu wszystkich potrzebnych pomiarów przepływu.

Aparat USG jest niezbędny do wykonania operacji laserem endowaskularnym. Wykonanie pod kontrolą ultrasonografii znakowanej kolorem oznaczenia przebiegu niewydolnych segmentów żylnych ( m.in. oznaczenia ujścia żyły odpiszczelowej do udowej miejsca dostępu ) poddawanych zabiegowi jest niezbędne do przeprowadzenia bezpiecznej operacji. Bez aparatu USG niemożliwe jest wykonanie zabiegu tą metodą.

Do takiej diagnozy jest konieczne posiadanie bardzo wysokiej klasy aparatu USG, wyspecjalizowanej do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej. Do tego celu wykorzystuje się specjalne miniaturowe głowice o wysokiej częstotliwości, wprowadzone poprzez cewnik do światła naczynia. Pozwalają one uzyskać obraz poprzecznego przekroju tętnicy, z możliwością uwidocznienia poszczególnych warstw ściany naczynia i dokonać szczegółowej analizy oceny zmian w jej obrębie.

W naszym centrum badanie USG przeprowadzone jest za pomocą aparatu GE VIVIDe –wyspecjalizowanego w ultrasonografii wewnątrznaczyniowej oraz aparatu GE VIVID3. Aparat GE VIVIDe łączy w sobie bezkompromisowo najwyższą jakość obrazowania, analizy i pomiary z cechami doskonałego aparatu śródoperacyjnego. System bazuje na oprogramowaniu i architekturze najwyższej klasy echokardiografów –GE VIVID7, zachowując wszystkie cechy archiwizacji, przetwarzania postprocessingowego, zapewniając dodatkowo bezprzewodową łączność do przesyłania w sieciach komputerowych danych. Posiada możliwość obrazowania i pomiarów z wykorzystaniem anatomicznego trybu M-mode.

Ponieważ dokładna diagnostyka jest punktem wyjścia dla skutecznego leczenia, dlatego tak istotne jest wykonanie badania USG układu żylnego na dobrym sprzęcie medycznym, przez świetnie wyszkolonego specjalistę flebologa.

Cena zabiegu
Od 200zł